Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Automobiliø nuoma Abbotsford International Airport

Automobiliø nuoma Abbotsford International Airport

Namai

Automobiliø nuoma Ðiaurës Amerikoje

Automobiliø nuoma Kanadoje

Automobiliø nuoma Abbotsfordas, BC

Abbotsfordo tarptautinis oro uostas

 

Palygina gerai þinomø automobiliø nuomos kompanijø kainas Kanadoje, áskaitant tokià vietà: Abbotsford International Airport
 

Rezervas

Informacija apie Abbotsford tarptautiná oro uostà

“Abbotsford” miesto tarnyba, Abbotsfordo tarptautinis oro uostas yra atsarginis oro uostas didesniems Vankuverio tarptautiniam oro uostui, 80 km á ðiauræ. Tai antras pagal dydá oro uostas þemutinëje Britø Kolumbijoje. Oro uostas tvarko tiek vidaus, tiek tarptautinius skrydþius, já naudoja tik pigûs veþëjai. Tai galima rasti vos uþ dviejø myliø nuo miesto centro. Automobiliø nuoma Abbotsfordo tarptautiniame oro uoste yra geriausias bûdas atvykti á vietines lankytinas vietas.
Abbotsfordo tarptautinio oro uosto áranga
Oro uoste yra vienas keleiviø terminalo pastatas, kuriame yra keturi registratûros skaitikliai, du vartai, dovanø parduotuvë, parduotuvë be muitø, uþkandinës ir bankomatai. Visame terminale yra belaidis internetas, o automobiliø nuoma Abbotsford tarptautiniame oro uoste siûlo daugybæ pripaþintø agentø.
Ekskursijos “Abbotsford International Airport”
Prieiga prie kelio jungiasi su “Trans Canada” greitkeliu, jungianèiu oro uostà su “Abbotsford” miesto centru. Dël to perveþimas automobiliu nuoma Abbotsford tarptautiniame oro uoste netrukdomas. Pagrindinës “Abbotsfords” atkreipia dëmesá á parkus, sporto kompleksus ir þemës ûkio turizmà, nors daug lankytojø atvyksta apsilankyti Cascade kalnø slidinëjimo trasoje arba vaikðèioti po vienà ið netoliese esanèiø takø. Vankuverá galima pasiekti keliais maþdaug per 1 valandà, 30 minuèiø.
Geriausias laikas aplankyti
Abbotsfordà galima aplankyti iðtisus metus, taèiau geriausia vengti ðaltø þiemos mënesiø gruodþio ir sausio mënesiais, kai temperatûra gali nukristi þemiau 0 ° C. Spalis, lapkritis ir gruodis yra drëgnos mënesiai, o liepos yra pats karðèiausias mënuo, ir gyvsidabris gali iðaugti iki 42 ° C aukðèio. Tai daro geguþës, birþelio, rugpjûèio ir rugsëjo mënesiais geriausius apsilankymo mënesius.
Automobiliø nuoma Abbotsfordo tarptautiniame oro uoste
Miesto ir jo apylinkiø keliai yra puikios bûklës, todël juos lengva narðyti. “Abbotsford” yra platinamas visoje plote, todël labai rimtai rekomenduojame iðsinuomoti automobilá Abbotsford tarptautiniame oro uoste, kad apsilankytumëte ðios provincijos dalimi ir jaukia gamtos aplinka. Kad uþtikrintumëte þemiausius tarifus, bûtinai palyginkite automobilio nuomos pasirinkimus internete anksèiau.