Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Automobiliø nuoma Aleksandropolis oro uostas

Automobiliø nuoma Aleksandropolio oro uoste

Namai

Automobiliø nuoma Europoje

Automobiliø nuoma Graikija

Automobiliø nuoma Aleksandropolis

Aleksandropolio oro uostas

 

Palygina gerai þinomø automobiliø nuomos bendroviø Graikijoje kainas, áskaitant tokià vietà: Aleksandropolio oro uostà
 

Rezervas

Informacija apie Aleksandropolio oro uostà

Aleksandropolio miestà gerai aptarnauja Aleksandropolio oro uostas. Ðiuo metu oro uostas siûlo vietinius skrydþius á Atënus su “Aegan Air” ir “Olympic Air”. Be to, sezoniniai skrydþiai vykdomi á kitas Graikijos vietas, o Ryanairoperates keliauja á Hahnà Vokietijoje.
Aleksandropolio oro uosto áranga
Oro uostas nëra vienas ið didesniø Graikijos oro uostø, taèiau jis vis dëlto turi tinkamà uþkandþiø barà, patogias laukimo vietas ir nedidelæ pirmosios pagalbos klinikà. “Carhire” oro uostas “Alexandroupolis” yra toks pat profesionalus kaip ir bet kur kitur pasaulyje, o oro uoste turi ðeðis pagrindinius automobiliø nuomos operatorius pasaulyje.
Ekskursijos “Alexandroupolis Airport
Alexandroupoli ðvyturá verta aplankyti, taèiau lankytojai paprastai atvyksta á ðià Graikijos dalá, kad pamatytø platesnæ sritá. Galima nusipirkti automobiliná keltà á Samotrachos salà, kur yra plaukimo kriokliai, malonûs paplûdimio pavadinimai “Fat Sands” ir archeologinë vieta senovës graikø laikais.
Geriausias laikas aplankyti
Net þiemà (nuo gruodþio iki vasario) ðio pakrantës miesto temperatûra reikalauja daugiausia dervos, taèiau pavasaris (nuo kovo iki geguþës) tikriausiai yra pats bestiausias laikas aplankyti. Pavasará oras neapsiriboja karðtu oru, o lankytojø dauguma vyks birþelio ir liepos mënesiais, lankytojai ðiuo metu turës turistø lankomà vietà.
Automobiliø nuoma Aleksandropolio oro uoste
Geriausias bûdas iðsinuomoti automobilá yra palyginti automobiliø nuomos kainas internete ir surengti visas keliones. Ði teritorija Graikijoje nëra labai apgyvendinta, todël keliai niekada nëra uþsiëmæ. Automobiliø nuoma Aleksandropolio oro uoste suteikia lankytojams prabanga keliauti patogioje, oro kondicionavimo transporto priemonëje, kurioje gali bûti labai karðta ðalis.