Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Automobiliø nuoma Belfasto tarptautinis oro uostas

Automobiliø nuoma Belfasto tarptautinis oro uostas

Namai

Automobiliø nuoma Europoje

Automobiliø nuoma Ðiaurës Airijoje

Automobiliø nuoma Belfaste

Belfasto tarptautinis oro uostas

 

Palygina þinomø automobiliø nuomos bendroviø Ðiaurës Airijoje kainas, áskaitant tokià vietà: Belfasto tarptautiná oro uostà
 

Rezervas

Kitos automobiliø nuomos vietos Belfaste

 Be Belfasto tarptautinio oro uosto Belfaste, mes taip pat galime palyginti automobiliø nuomos kainas ðiose vietose:

  

 Oro uostai
 

  

Belfasto miesto oro uostas
 

Informacija apie Belfasto tarptautiná oro uostà

Ásikûræs 21 km á ðiaurës vakarus nuo Ðiaurës Airijos Belfasto miesto, Belfousto tarptautinis oro uostas yra pagrindinis oro uostas á ðá sostinæ. Anksèiau vadinamas “Aldergrove” oro uostu, per metus oro uoste perduodama daugiau kaip keturi milijonai keleiviø. Oro uosto paslaugos yra 11 aviakompanijø, teikianèiø nuorodas á JK ir Europos oro uostus, taip pat sezoninius uþsakomuosius skrydþius á Ispanijà ir Italijà.
Oro uosto árenginiai
Aukðtosios parduotuvës, tokios kaip “Superdrug” ir “WHSmith”, turi oro uostuose esanèias parduotuves, taip pat parduotuves, kuriose parduodamos visos Airijos suvenyrø rûðys. Tai taip pat yra valgyklose, greito maisto, kaviniø ir sëdimø restoranø. Prekybai be muito taip pat yra ranka tiems, kurie imasi tarptautiniø skrydþiø. Galima plaèiai parinkti automobiliø stovëjimo aikðtelæ, tiek trumpalaikæ, tiek ilgalaikæ. Pastaroji ið jø gali bûti uþsakyta internetu.
Automobiliø nuoma Belfasto tarptautinis oro uostas
Ðis oro uostas, kaip pagrindinis tarptautinis oro uostas á Belfastà, siûlo daugybæ galimybiø iðsinuomoti automobilá. Automobiliø nuoma Belfasto tarptautiniame oro uoste yra prieinama atvykimo salëje, keleiviai gali pasirinkti ið ávairiø tarptautiniø kompanijø, tokiø kaip Avis, Budget, Europcar, Hertz ir National.
Vairuoja
Airijos keliai susideda ið dideliø A keliø ir maþesniø kaimo keliø. Yra dvi greitkeliai, esantys aplink Belfastà, M-2 ir M-1. Tai reiðkia, kad didþioji ðio regiono keliø dalis yra maþa, todël lankytojai turi rûpintis vaþiuodami jomis. Èia palyginkite automobiliø nuoma, kad gautumëte labiausiai konkurencingus nuomos mokesèius uþ apsilankymus Belfoje
Kà pamatyti ir padaryti
Gera dienos kelionë ið Belfasto yra Giants Causeway, laikomas vienu ið Airijos stebuklø. Uolos, iðsikiðusios ið vandenyno, yra UNESCO pasaulio paveldo objektas, kurias lengvai galima pasiekti naudojant automobiliø nuomos paslaugas Belfasto tarptautiniame oro uoste. Vaþiuokite á Antrimo apskritá, kad pamatytumëte áspûdingà Carrick-a-Rede pakabos tiltelá.
Geriausias laikas aplankyti
Orø bûklëje Belfaste nëra dideliø svyravimø, o tai reiðkia, kad mieste per metus iðkyla tas pats oras. Kadangi miestas yra pakrantëje, tai daugiausia laiko vëjuotas ir lietingas. Vidutinë metinë temperatûra svyruoja nuo 5 ° C iki 22 ° C.