Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Automobiliø nuoma Berno oro uoste

Automobiliø nuoma Berno oro uoste

Namai

Automobiliø nuoma Europoje

Automobiliø nuoma Ðveicarija

Automobiliø nuoma Bernas

Berno oro uostas

 

Palygina þinomø automobiliø nuomos bendroviø Ðveicarijoje kainas, áskaitant tokià vietà: Berno oro uostà
 

Rezervas

Informacija apie Berno oro uostà

Berno-Belp oro uostas yra Belp mieste, Ðveicarijoje, taèiau tarnauja Ðveicarijos sostinei Bernui, esanèiam ðeðiomis myliomis. Kiekvienais metais per oro uostà praeina daugiau nei 180 000 keleiviø, ið kuriø daugelis atvyksta ið Europos miestø, tokiø kaip Paryþius, Londonas ir Berlynas. Daugumà ðiø skrydþiø vykdo “Sky Work Airlines”. Oro uosto autobusas yra gerai prijungtas prie Berno oro uosto, taèiau daugelis keleiviø linkæ pasinaudoti automobiliø nuoma Berno oro uoste.
Oro uosto árenginiai
Keliautojams, vykstantiems á Berno oro uostà, galima rasti visø áprastø patogumø, kuriuos tikimasi ið tarptautinio oro uosto, pavyzdþiui, restoranø, barø ir nemokamø prekiø apsipirkimo. Patogus dangaus poilsio kambarys yra skirtas verslo keliautojams ir konferencijø dalyviams. Berno oro uostas yra nedidelis, taèiau jame yra tik penki registracijos lakðtai ir trys iðvykimo vartai, taèiau vis tiek yra vietos vieðbutyje.
Automobiliø nuoma Berno oro uoste
Kaip ir daugumoje Ðveicarijos miestø, praktiðkai neámanoma rasti nemokamos stovëjimo vietos Berne, o bet kuri laisva automobiliø stovëjimo aikðtelë yra beveik neabejotinai per didelë. Tiems, kurie turi vaþiuoti, miesto parke gali vaþiuoti parkas ir vaþiuoti, o kelionë – vieðuoju transportu. Þinoma, vairuojant uþ Berno yra daug malonumo, o tai reiðkia, kad yra puiki idëja palyginti automobiliø nuoma namuose prieð álaipinant á skrydá.
Kà pamatyti ir padaryti
Automobiliø nuoma Berno oro uoste leidþia sveèiams apsilankyti nuostabiose Brienso eþero pakrantëse, Berno aukðtumose. Vaizdingos vietovës, tokios kaip “Thun” ir “Spienz”, yra maþiau nei 30 minuèiø kelio automobiliu nuo Berno. Ið Berne esantis kalnas yra Gurten kalnas, ið kurio atsiveria puikûs miesto ir Berno Alpiø vaizdai.
Geriausias laikas aplankyti
Nuo geguþës iki rugsëjo yra populiariausias laikas aplankyti Bernà, kai vidutinë temperatûra yra nuo 17 iki 24 ° C. Liepa yra ðiliausias mënuo, taip pat laikas, kai vyksta Gurtenfestivalis. Ðis tarptautinis muzikos renginys vyksta per keturias dienas Gurten kalvoje, kasmet pritraukiantis 25 000 lankytojø.