Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Automobiliø nuoma Bostone

Bostono vietovës informacija

Keletas JAV miestø gali varþytis su Bostone istorijos ir kultûros poþiûriu, bet didþiausias Naujojo Englando miestas turi tiek pat istorijà savo gatvëse, kiek yra jo daugybës muziejø. Nors Bostonas pasiþymi viena ið geriausiø bet kokio Amerikos miesto vieðojo transporto sistemø, dauguma ið savo 16 milijonø metiniø lankytojø Bostonoje naudojasi automobiliø nuoma, norëdami iðtirti ðá áspûdingà miestà.
Transportas
[transportas]
Bostono Logano tarptautinis oro uostas, didþiausias Naujojoje Anglijoje, yra tik ðeði kilometrai uþ Bostono miesto centro ir yra vienos ið lengviausiø vietø palyginti automobiliø nuomos galimybes mieste. Taèiau Bostone taip pat yra seniausia ir viena patikimiausiø metro sistemø Jungtinëse Amerikos Valstijose. T. Boston taip pat turi patikimà autobusø, veþimëliø ir priemiestiniø geleþinkeliø tinklà. Lankytojai gali net iðvykti ið Bostono Logano tarptautinio oro uosto á nepakartojamà autobusø valtá iki Rowes Wharf.
Automobiliø nuoma Bostone
Gali atrodyti, kad vaþiuojantys Bostone yra nepatogûs, áskaitant gausybes klaidinanèias gatves, menkas automobiliø stovëjimo vietas ir liûdnai pagarsëjusius vietos vairuotojus. Taèiau automobiliø nuoma Bostone tampa didesnë bûtinybë, kai lankytojai nori iðeiti uþ miesto ribø á Naujøjø Englandø graþius paplûdimius ir kaimus. Nors 25 yra standartinis minimalus amþius iðnuomoti ðio miesto transporto priemones, “Boston Logan International Airports Enterprise“, “AlamoirThrifty” filialai iðsinuomos klientams iki 21 metø amþiaus.
Vairuoja
Bostono iðdëstymas yra labai panaðus á daugelá Europos miestø, o miesto centras pastatytas prieð ðimtmetá iki automobilio iðradimo. Sunkias Bostono automobiliø stovëjimo aikðtelës uþduotis galima supaprastinti, naudojant Bostono automobiliø stovëjimo garaþas arba privaèià automobiliø stovëjimo aikðtelæ vieðbuèiuose. Vairuotojas tampa daug maloniau, kai automobilininkai vadovauja Bostono pakraðèiuose, esanèiuose Interstate 90, kitaip vadinamos Mass Pike arba Interstate 93.
Kà pamatyti ir padaryti
Bostono lankytojai gali nustebinti, kiek dienos kelioniø jie gali atlikti tokioje gana maþoje geografinëje vietovëje. Be populiariø paplûdimio “Cape Cod” ir “Nantucket” paplûdimiø, istorijos mëgëjai taip pat gali mëgautis “Adams” nacionalinëmis istorinëmis vietomis. 11 gerai iðlikusiø pastatø, keliauti ta paèia kelyje. Paul Revere vaþiavo á Leksingtonà, apsilankë Ralph Waldo Emersons Concord namuose arba pasivaikðèiojo Salem raganà bandymai.
Geriausias laikas aplankyti
Bostono metinë dienos temperatûra 15 ° C neatitinka miesto ðalèiausiais þiemos mënesiais nuo lapkrièio iki vasario. Vasarai gali bûti stebëtinai karðta ir drëgnas, taèiau rudená Bostono spalvingas sezonas atsiranda dël besikeièianèiø lapø Naujøjø Englandø medþiø lapuose. Taèiau Bostono lankytojai turëtø pasiruoðti visø rûðiø orams, nesvarbu, kada jie atvyksta kaip þiemos karðtosios burtai, o ankstyvos rudens sniego valkðnumas yra neáprastas.