Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Automobiliø nuoma Cherbourg Airport

Automobiliø nuoma Cherbourg oro uoste

Namai

Automobiliø nuoma Europoje

Automobiliø nuoma Prancûzijoje

Automobiliø nuoma Cherbourg

Cherbourg oro uostas

 

Palygina þinomø automobiliø nuomos bendroviø Prancûzijoje kainas, áskaitant tokià vietà: Cherbourg Airport
 

Rezervas

Informacija apie Cherbourg oro uostà

Ásikûræs 11 km á rytus nuo Cherbourg-Octecille, “Cherbourg” oro uostas yra nedidelis Prancûzijos oro uostas, kurá valdo Kanados inþinerijos bendrovë SNC-Lavalin. Ðiuo metu oro uoste nëra reguliariø skrydþiø, nors kartais yra uþsakomasis skrydis, kuriuo naudojamasi. D901 kelias eina ið oro uosto á miestà, o automobiliø nuoma Cherbourg oro uoste yra populiarus tarp keleiviø, kurie iðlipa á terminalà.
“Cherbourg” oro uosto áranga
Oro uoste yra vienas asfalto takas, kuris yra 2,440 m ilgio ir ðeði álankos. Automobiliø stovëjimo aikðtelë yra prieinama. Atvykus á vieðbutá, galite sutelkti taksi, kad atvyktumëte, taèiau dauguma keleiviø nori patogiau naudotis automobiliø nuoma Cherbourg oro uoste. Taèiau kai oro uoste nëra numatytø reguliariø skrydþiø, keliautojams reikia organizuoti, kad automobilis bûtø iðlaipintas terminalo vietoje iki atvykimo.
Ekskursijos “Cherbourg Airport
Automobiliø nuoma yra gerai verta ðioje ðalies dalyje, nes Normandija siûlo daugybæ turistø apgyvendinimo. Tarp labiausiai lankomø lankytinø vietø yra D-Day nusileidimo paplûdimiai, Alabastero pakrantës balti uolos Etretat ir nuostabûs paplûdimiai, vedantys á UNESCO saugomà Mont Saint-Michel salà, prie kurios pritariama senovës vienuolynas.
Geriausias laikas aplankyti
Temperatûra labai skiriasi nuo vasaros iki þiemos, o nuo birþelio iki gruodþio mën. Lankytojai yra populiariausias laikas. Liepos ir rugpjûèio mën. Vidutinë temperatûra virðija 20 ° C, o lankytojai nuo gruodþio iki vasario turëtø tikëtis, kad kaþkas bus nuo 4 ° C iki 10 ° C. Birþelis patiria daugiausia saulës valandø, o gruodþio ir sausio mënesiai yra drëgnos mënesiai.
Automobiliø nuoma Cherbourg oro uoste
Jei oro uoste nëra nuolatinës nuomos agentûros, geriausia palyginti automobiliø nuoma ið anksto ir pasirûpinti, kad vietinis agentas atvyktø laukia jûsø. “Cherbourg” yra ðiauriniame N13 marðruto, kuris eina á Caen, pabaigoje, o dauguma aplinkiniø keliø yra gana rami, todël malonus vairavimas.