Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Automobiliø nuoma Dþordþtauno oro uoste

Automobiliø nuoma Dþordþtauno oro uoste

Namai

Automobiliø nuoma Ðiaurës Amerikoje

Automobiliø nuoma Kaimanø salos

Automobiliø nuoma Grand Cayman

Automobiliø nuoma George Town

Dþordþtauno oro uostas

 

Palygina gerai þinomø automobiliø nuomos bendroviø Kaimanø salose kainas, áskaitant tokià vietà: Dþordþtauno oro uostà
 

Rezervas

Informacija apie Dþordþtauno oro uostà

Owen Roberts tarptautiniame oro uoste, kuris yra vartai á Kaimanø salas, aptarnauja maþdaug 10 gerai þinomø veþëjø, áskaitant nacionalinæ aviakompanijà “Cayman Airways”. Daugelis marðrutø aptarnauja stambius JAV oro uostuose ir juos valdo tokie veþëjai kaip Delta ir United airlines. “British Airways” vykdo patogø marðrutà á Londonà Heathrow. Ðis oro uostas yra maþiau nei uþ mylios nuo sostinës Dþordþtauno, kuris yra lengvai pasiekiamas automobiliø nuoma Grand Cayman oro uoste.
Grand Cayman oro uosto áranga
Be to, automobiliø nuoma Grand Cayman oro uoste, vieno terminalo pastatas yra keletas pirmos klasës keleiviø vietø. Atvykstantys keleiviai suras kelis bankomatus ir valiutos keitykla, taip pat autobusø keitimo aparatus. Po tranzito per muitines keleiviai gali aplankyti Lankytojø informacijos stendà, kuriame yra visø salø naujausios turistinës broðiûros.
Ekskursijos ið Grand Cayman oro uosto
Dauguma turistø laikosi septyniø myliø paplûdimio zonoje, kuri yra maþdaug uþ tris mylios nuo oro uosto. Èia sveèiai suras aukðèiausios klasës vieðbuèiø, tarptautiniø restoranø ir madingø barø. Toliau á ðiauræ, Stingray City yra populiari ekskursija, kur lankytojai gali paðarø ir laikyti ðias baisias þvëris. Prieðingoje Stingray City apylinkës pusëje sveèiai gali aplankyti Boatswains paplûdimá, kuriame yra unikalus þaliøjø jûrø voverþiø ûkis.
Geriausias laikas aplankyti
“Grand Cayman” iðtisus metus iðgyvena karðtà saulæ, taèiau didþiausias sezonas paprastai bûna þiemà, ypaè Kalëdø metu. Drëgnas sezonas (nuo birþelio iki spalio) gali bûti geras laikas rasti prieinamà pertraukà èia, todël lankytojai neturëtø bûti atidedami lietaus. Duðai gali bûti sunkûs, taèiau ðiuo metø laiku jie paprastai bûna trumpalaikiai.
Automobiliø nuoma Grand Caymano oro uoste
Atvykstantys keleiviai gali palyginti automobiliø nuomos tarifus ið keturiø gerbiamø “Hertz“, “Budget“, “Avisir “Coconut Car Rental” tiekëjø. Salà lengva narðyti, maþdaug per valandà kirsti. Pagrindiniai marðrutai yra saugomi, ypaè aplink sostinæ Dþordþtaunà. Kuo greièiau vairuotojai gali pastebëti, kad keletas marðrutø, kuriuose vyksta bëgimas, yra labiau paprastos ir turëtø bûti atitinkamai elgiamasi.