Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Automobiliø nuoma Glazgas

Informacija apie Glasgow vietà

Glazgas yra stiliaus, meno ir kultûros centras. Jame yra daug madingø barø ir restoranø bei fantastiðka muzikos scenos. Tiesà sakant, kai kurie ið jø skyrë kaip labiausiai ádomø miestà Ðkotijoje. 1990 m. Miestas buvo pavadintas Europos kultûros miestu, kuris gyvena ðiame muziejuje, teatruose ir meno galerijose. Glazgas siûlo puikø naktiná gyvenimà ir pramogas, pasaulinës klasës parduotuves ir energingà atmosferà. Norëdami já iðvalyti, apsuptas graþiø peizaþø, kuriuos geriausiai iðnagrinëja automobilis.
Transportas
[transportas]
Glazge yra plati vieðojo transporto sistema, kurioje veikia geleþinkelio tinklai ir autobusø marðrutai visame mieste. Gana kompaktiðkas miesto centras yra geriausiai iðtirtas pësèiomis. Taèiau tie, kurie nori gauti geriausià ið savo buvimo, turëtø naudotis automobiliø nuoma Glazge, kuri yra prieinama dviem pagrindiniais oro geleþinkeliais, Glazgo tarptautiniu oro uostu ir Glazgo Prestviko tarptautiniu oro uostu.
Automobiliø nuoma Glazge
Automobiliø nuomos Glazge galimybës yra gausios, kai keletas kompanijø siûlo savo paslaugas miesto centre ir Glazge du oro uostuose. “Europcar”, “Budget” ir “Alamo” yra vieni ið pirmaujanèiø tiekëjø. Prieð kelionæ bûtinai palyginkite automobiliø nuoma, kad gautumëte geriausià pasiûlymà ir sutaupytumëte laiko, kai atvykstate.
Vairuoja
Vairavimas yra patogus bûdas aplenkti Glazgà, kur keliai yra gerai priþiûrimi ir lengva sekti. Parkavimo vieta miesto centre gali bûti brangiai kainuojanti, todël patartina pasivaikðèioti lauke ir paþinti pësèiomis. Kaip ir likusioje Jungtinëje Karalystëje, greièio apribojimai miestø zonose paprastai yra 30mph. Ið miesto centro vairuotojai gali lengvai prisijungti prie pagrindiniø greitkeliø, vedanèiø á Highlands, Carlisle ir Argyll.
Kà pamatyti ir padaryti
Glazgas lengva narðyti, todël vaþiavimas èia malonus. “West End” yra tik uþ trijø myliø kelio automobiliu nuo miesto centro, o nuo èia – dar septyni mylios iki Pietø pusës, kur kasmet vyksta kino festivalis. Turëdamas iðsinuomotà automobilá, lankytojai gali lengvai pasiekti lankytinas vietas ir lankomas vietas uþ miesto ribø, pavyzdþiui, Loch Lomond, Highlands ir Stirling pilis.
Geriausias laikas aplankyti
Glazgas turi ðiek tiek ðvelnesná klimatà nei daugiau Rytø ðakos vietoviø, nes á jà átakos turi Golfo srovë, taèiau daþniausiai lietus ir þiemos sezonas daþnai yra ðalta ir virðija. Pavasario ir vasaros mënesiais oras gali bûti gana malonus, ypaè laikotarpiu nuo kovo iki geguþës, kai atsiranda pavasario gëlës. Liepos mënuo paprastai yra ðilèiausias mënuo, kurio temperatûra yra apie 19 ° C, bet net vasaros oras gali pasidaryti rûgðtus.