Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Automobiliø nuoma Konya Airport

Automobiliø nuoma Konyano oro uoste

Namai

Automobiliø nuoma Azijoje

Automobiliø nuoma Turkija

Automobiliø nuoma Konya

Konya Airport

 

Palygina þinomø automobiliø nuomos kompanijø Turkijoje kainas, áskaitant tokià vietà: Konya Airport
 

Rezervas

Informacija apie Konya oro uostà

2011 m., Atvykus á Konju oro uostà, daugiau kaip 538 000 keleiviø pradëjo kelionæ á turkø miestà, besidriekianèià dervièius. Konija gali bûti vienas ið labiausiai konservatyviø miesteliø turkø, taèiau jo oro uostas yra vienas naujausiø ðalyje, atidarytas 2000 m. Ir tik 18 myliø nuo miesto su automobiliø nuoma Konya oro uoste. Oro uosto keleiviø terminalas turi stovëjimo aikðtelæ, kurioje gali bûti iki 278 transporto priemoniø.
Oro uosto árenginiai
NATO ir Turkijos oro pajëgos dalijasi ðiuolaikiniame oro uoste, ið kurio keleiviai gali skristi tiesiai á Stambulà, Frankfurtà, Izmirà ar Amsterdà. Áeinantys keleiviai palieka oro uostà ið rûsio, kuriame yra bagaþo salë, rûsyje, o iðlipantys keleiviai iðeina ið pirmojo aukðto, kuriame yra VIP keleiviø salonas. Automobiliø nuoma Konyjos oro uoste gali bûti gauta “Europcar“, “AvisarBudget“. Oro uoste taip pat yra bankomatas ir kavinë.
Automobiliø nuoma Konyano oro uoste
Prieð atvykstant á Konijà gali bûti lengva palyginti automobiliø nuomos galimybes, bet vaþiuoti aplink miestà paprastai yra daug didesnis iððûkis. Taèiau vairuotojai, kurie ramus ir naudoja vairavimo ágûdþius, turëtø likti saugûs. Transporto priemonës apsauga ypaè sunki per Konyas kasmet vykstanèias “Seb-i Aruz” ðventes, kurios kiekvienà gruodá vyko á Sufi intelektualøjá ir poetà Rumi, vienà ið garsiausiø sûnø Konyas. Labai rekomenduojama rezervuoti kuo anksèiau uþ ðá átemptà festivalá.
Kà pamatyti ir padaryti
Nepaisant spartaus gyventojø skaièiaus augimo ir ðiuolaikinio Selcuko universiteto buvimo, daugelis Konyjos daliø iðlieka nepakitæ nuo miestø ðlovës dienø, kaip Romos sostinës Sultanatas. Vos per valandà reikia pasiekti prieðistorinæ archeologinæ “Çatalhöyük” ir “Tuz Gölü” eþerà automobiliu.
Tuz Gölü, kurio pavadinimas reiðkia druskiná eþerà anglø kalba, gali bûti antras pagal dydá eþero kalakutais, taèiau jis yra vienas ið labiausiai þemiausiø vandens telkiniø.
Geriausias laikas aplankyti
Dauguma maþø krituliø, kuriuos Konija gauna per metus, yra sniego forma ðaltuose ðaltuose þiemà, kai temperatûra yra gerokai þemesnë uþ uþðalimà. Vasara, kita vertus, yra ðaltø naktø ir karðtø dienø sezonas, kai gyvsidabris paprastai pakyla iki 30 ° C. Konyas labiausiai vidutinis oras yra rudená ir pavasará. Vasaros lankytojai, tikëdamiesi ásiurbti “Tuz Gölü”, gali bûti nusivylæ, nes seklieji vandenys daþnai iðgaruoja per karðèiausias mënesius.