Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Automobiliø nuoma Nicos oro uoste

Automobiliø nuoma Nicos oro uoste

Namai

Automobiliø nuoma Europoje

Automobiliø nuoma Prancûzijoje

Automobiliø nuoma Nicos

Nicos oro uostas

 

Palygina gerai þinomø automobiliø nuomos bendroviø Prancûzijoje kainas, áskaitant tokià vietà: Nicos oro uostà
 

Rezervas

Kitos automobiliø nuomos vietos Nicoje

 Be Nicos oro uosto Nica, mes taip pat galime palyginti automobiliø nuomos kainas ðiose vietose:

  

 Geleþinkelio stotys
 

  

Nicos stotis
 

Informacija apie Nicos oro uostà

Automobiliø nuoma Nicos oro uoste

Nicos Cote d ‘Azur oro uostas, daþnai sutrumpintas á Nicos oro uostà, yra treèias uþimamasis Prancûzijoje ir paprastai per metus dirba 10 mln. Keleiviø. Jis ásikûræs vakarinëje Nices kupinoje Promenade des Anglais vakaruose ir yra vos 5 km nuo miesto centro. “Nice Airport” turi skrydþius ið vietiniø vietø visoje þemyninëje Europoje ir Jungtinëje Karalystëje.
Oro uosto árenginiai
Nicos oro uoste yra du keleiviø terminalai, kurie siûlo puikø aptarnavimà ir patogumus su gausybe parduotuviø ir maisto bei gërimø parduotuviø. Papildomos paslaugos apima bankomatus, keitimo biurus ir belaidþius interneto taðkus. Oro uosto terminalus ir aðtuoni automobiliø stovëjimo aikðtelës jungiasi nemokamais autobusais.
Automobiliø nuoma Nicos oro uoste
Automobiliø nuoma Nicos oro uosto aptarnavimo staliukuose yra abiejø terminalø atvykstamojo salëje ir kiekvienà vakarà vyksta iki 22 val. Po ðio laiko nuomininkai gali nusipirkti vienà ið autobusø á Automobiliø nuomos centrà ir pasiimti raktus ten. Tarp atstovaujamø bendroviø yra “Avis”, “Hertz” ir “National”. Prieð keliaujant palyginus automobiliø nuomos paslaugas, galima pasirinkti transporto priemones ir pigiausias kainas.
Vairuoja
“Cote d ‘Azur” miestai ir miestai nebuvo ið tiesø suprojektuoti, kad tilptø automobiliai, o per ilgà vasaros laikotarpá jie gali bûti perpildyti. Savivartis geriau tinka vaþiuoti vaizdinguoju pakrantës keliu “Route du Bord de Mer”, apsilankyti Sen Tropezas ir Monakas, taip pat á vidaus á nepakartojamà Mercantour nacionalinio parko vaizdà. Vairavimas yra deðinëje pusëje.
Kà pamatyti ir padaryti
Vairuotojai, norintys iðsinuomoti automobilá Nicos oro uoste, gali pamatyti daugiau nei “Nices Promenade des Anglais”. Monte Karlo karaliðkasis rûmai, kazino ir Okeanografijos muziejus yra vieni ið lankytinø vietø. Paplûdimiai ir vaizdingos uostos linijos pakrantës marðrutas ir apima Antibes ir St Raphael. Mercantours 3000 metrø virðûnes paslëpti ávairius laukinius gyvûnus, vaizdingus pësèiøjø takus ir eþerus.
Geriausias laikas aplankyti
“Nice” pasiþymi ðvelniu klimatu, kurio temperatûra retai nukrenta þemiau 14 ° C, net ir vadinamøjø þiemos mënesiais nuo gruodþio iki vasario. Liepos ir rugpjûèio mënesiais jis karðtas, daþnai 32 ° C pliusas ir perkrautas. Tie, kurie nori vësesnio oro ir maþiau þmoniø, tikriausiai turëtø vengti ðiø mënesiø, bet bet koks kitas metø laikas yra patogus Nicoje.