Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Automobiliø nuoma Oro uostas Oujda

Automobiliø nuoma Oujda oro uoste

Namai

Automobiliø nuoma Afrikoje

Automobiliø nuoma Maroke

Automobiliø nuoma Oujda

Oujda oro uostas

 

Palygina þinomø automobiliø nuomos bendroviø Maroke kainos, áskaitant tokià vietà: Oujda oro uostà
 

Rezervas

Informacija apie Oujda oro uostà

“Oujda” miesto tarnyba Maroko oro uostas “Angads” yra vienintelis terminalas, valdantis skrydþius á tarptautines ir vietines vietoves. Oro uoste yra kas 315 000 keleiviø ir yra septyni kilometrø á ðiauræ nuo Oujda miesto centro. Geriausias bûdas patekti á Oujdà ir kitas netoliese esanèias vietoves yra automobiliø nuoma Oujda oro uoste.
Oujda oro uosto árenginiai
Oro uostø automobiliø stovëjimo aikðtelë yra prieðais terminalo áëjimà ir 160 vietø trumpam naudojimui. Terminalo viduje keleiviai suras neapmuitinamà parduotuvæ, uþkandines, dovanø parduotuvæ, bankomatus ir valiutos keitimo paslaugas. Automobiliø nuoma Oujda oro uoste yra prieinama, nors keleiviams rekomenduojama ið anksto ðià paslaugà organizuoti internetu.
Ekskursijos Oujda oro uoste
Nacionalinis greitkelis 2 prisijungia prie oro uosto iki miesto centro, todël nuoma be perveþimø èia su automobiliø nuoma Oujdos oro uoste yra nesudëtinga. Miestas yra geriausias bûdas aplankyti kitus netoliese esanèius miestus, nes jis maþai kelia dideliø turistiniø vietø. “Saïdia” paplûdimiai yra apsvaigæ ir verta praleisti dienà, o daugelis keliautojø mëgsta ieðkoti netoliese esanèiø Beni Snassen kalnø.
Geriausias laikas aplankyti
Oujda turi dykumø klimatà su labai maþu lietingumu, todël já galima aplankyti bet kuriuo metø laiku. Liepos ir rugpjûèio vasaros mënesiai yra geriausi mënesiai, kuriuos galima iðvengti, nes temperatûra gali pakilti daugiau kaip 40 ° C. Kovo, balandþio ir geguþës mënesiais pavasario mënesiai yra graþûs, nes orchidëjos þydi, o temperatûra yra maloni, todël jie gali geriausiai aplankyti.
Automobiliø nuoma Oujdos oro uoste
Kaip ir likusioje ðalies dalyje, nedideli ðio rajono keliai neatitinka Europos standartø. Taèiau pagrindiniai greitkeliai yra gerai priþiûrimi. Norëdami iðlipti ir paþinti regionà, rekomenduojame automobiliø nuoma Oujda oro uoste. Palyginkite automobiliø nuomos galimybes ið anksto internetu, kad sugautumëte geriausius pasiûlymus.