Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Automobiliø nuoma Palangos tarptautinis oro uostas

Automobiliø nuoma Palangos tarptautinis oro uostas

Namai

Automobiliø nuoma Europoje

Automobiliø nuoma Lietuva

Automobiliø nuoma Palangoje

Palangos tarptautinis oro uostas

 

Palygina þinomø automobiliø nuomos kompanijø Lietuvoje kainas, áskaitant tokià vietà: Palangos tarptautiná oro uostà
 

Rezervas

Informacija apie Palangos tarptautiná oro uostà

Palangos populiarusis Palangos kurortinis miestas aptarnauja populiariausio Lietuvos oro uostà, o penktà vietà uþimantis miestas Baltijos ðalyse, kurio kasmetinë keleiviø apyvarta yra 111 000. Oro uostas yra septyni kilometrai á ðiauræ nuo miesto centro, Palangoje – oro uosto automobiliø nuoma yra ideali vieta pasiekti kità vietà.
Palangos oro uosto patalpos
Oro uostà sudaro du terminalai, Pietinis terminalas, kuriame galima ásiregistruoti, ir “North Terminal” – álaipinimas ir iðlaipinimas. “North Terminal” yra nemokama parduotuvë, taip pat “Café”, o “South Terminal” yra panaðios patalpos. Automobiliø nuoma Palangoje – oro uostas yra prieinamas per daug gerai þinomø agentø, taèiau jis turi bûti ið anksto suderintas prieð atvykimà.
Ekskursijos po Palangos oro uostà
Marðrutas A13 jungia oro uostà ir miestà, todël atvyksta á Palangà, o automobiliu nuoma Palangos oro uoste yra vëjas. Èia paplûdimys yra pagrindinis, nors yra daug, kad pamatytumëte uþ Palangos ribø, pvz., Archeologiná ÐÐvandþandø miestà ir vaizdingà Bastanio kaimà. Èia taip pat galima apþiûrëti Latvijos pietinæ virðûnæ.
Geriausias laikas aplankyti
Palangà galima aplankyti iðtisus metus, nors dauguma europieèiø vengia ateiti èia ðaltuoju þiemos mënesiu. Liepos, rugpjûèio ir rugsëjo mënesiai yra geriausi aplankyti miestai, nes temperatûra tiek sausumoje, tiek Baltijos jûroje yra karðta. Tie, kurie nori iðvengti minios, turëtø aplankyti geguþës ar birþelio mënesiais.
Automobiliø nuoma Palangos oro uoste
Palangos keliai yra geros bûklës, taèiau ðis nedidelis Lietuvos kurortas yra pakankamai lengvas, kad apsistotø pësèiomis. Automobiliø nuoma Palangoje – oro uostas geriausiai tinka kitø nepakankamai populiariø paplûdimiø palei pakrantæ, ypaè jei norite pabëgti nuo vasaros minios. Norëdami pritraukti geriausius tarifus, bûtinai palyginkite automobiliø nuomos pasirinkimus internete, kol iðeinate ið namø.