Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Automobiliø nuoma Prince Rupert Airport

Automobiliø nuoma Prince Rupert Airport

Namai

Automobiliø nuoma Ðiaurës Amerikoje

Automobiliø nuoma Kanadoje

Automobiliø nuoma Prince Rupert, BC

Princas Rupert oro uostas

 

Palygina þinomø Kanados automobiliø nuomos bendroviø kainas, áskaitant tokià vietà: Princo Ruperto oro uostà
 

Rezervas

Informacija apie Prince Rupert oro uostà

“Prince Rupert” oro uostas yra Digby saloje, esanèioje per siaurà sàsiaurá nuo Kanados uosto miesto princo Ruperto paveldo. Oro uostas reguliariais skrydþiais ið Vankuverio teikia paslaugas “Jazz Air” ir “Hawkair”. Atvykstantys keleiviai gali pasiimti automobiliø nuoma Prince Rupert oro uoste, kuris yra uþ 3 km nuo salø automobiliø keltø iðvykimo uosto.
Prince Rupert oro uosto áranga
Prince Rupert oro uosto keleiviø terminalas yra moderni struktûra su mokamaisiais telefonais ir restoranas, siûlantis puikø uþkandþiø ir gërimø pasirinkimà. Automobiliø nuoma Prince Rupert oro uoste teikia pagrindiniai tiekëjai terminalo. Uostas yra ið rytø, o keltai reguliariai vaþiuoja 08: 00-21: 00.
Ekskursijos po Princo Ruperto oro uostà
Ðventojo Britø Kolumbijos muziejuje ir “Rotary” parke “Prince Rupert” yra vieni ið didþiausiø turistø vietø. Ðiaurës Ramiojo vandenyno kanapiø muziejus ir Gitnadoix upiø poilsio zona yra dvi unikalias vietas, kurias galima rasti “Prince Rupert Airport” naudotojø automobiliø nuoma. Þvejojams ðiame regione yra daug laðiðø þvejybos vietø.
Geriausias laikas aplankyti
Princas Rupertas tariamai yra Kanados drëgniausias miestas, o kai kurie lietaus daþniai yra du ið kiekvienos tris dienas. Vasaros mënesiai, nuo birþelio iki rugpjûèio, yra sausiausi ir patogiausi aplankyti laikai. Ðiø metø laikø temperatûra vidutiniðkai 16 ° C. Þiemos yra ðalta ir drëgna, o sniegas gali nukristi nuo gruodþio iki kovo mën.
Automobiliø nuoma Prince Rupert oro uoste
Po iðlipimo ið Prince’o Ruperto automobiliø kelto, vairuotojai suras kelius, kurie bus gerai priþiûrimi ir aiðkiai paþymëti. Miestas yra Kaieno saloje, o tiltas á þemynà leidþia autobusø vairuotojams Prince Rupert oro uoste naudotis “Yellowhead” greitkeliu, kad pasiektø vietos paskirties vietas. Tai yra gera idëja palyginti automobilio nuomos tarifus prieð iðvykdami princui Rupertui.