Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Automobiliø nuoma Vonia

Vietos informacija apie Bath

Vonia yra vienas ið daugybës graþiø istoriniø miestø Jungtinëje Karalystëje. Tai UNESCO pasaulio paveldo objektas ir siûlo keletà nuostabiausiø pasaulio architektûros. Uþ miesto yra Cotswoldø gamtos groþis. Didþiulæ “Cotswolds” erdvæ geriausiai iðnagrinëja automobiliu, todël lankytojai turëtø palyginti automobilio nuomos mokesèius prieð uþsakymà.
Transportas
[transportas]
Vandenyje nëra oro uosto, taigi turistai, keliaujantys oru, turi naudotis Bristolio oro uostu, kuris yra maþdaug 30 km. Galima lengvai iðtirti vonià pësèiomis arba vaþiuoti autobusais ir taksi. Vis dëlto tolimiausius rajonus geriausiai iðnagrinëja automobilio nuoma Bate.
Automobiliø nuoma pirtis
Automobiliø nuoma Bate yra daug. Dauguma didþiøjø kompanijø turi filialus miesto centre ir Bato geleþinkelio stotyje. Lankytojai gali pasirinkti tokias ámones kaip “Enterprise”, “Hertz” ir “Europcar”. Atvykæ á Bristolio oro uostà galite pasirinkti ið ðeðiø pirmaujanèiø bendroviø: “Avis”, “Europcar”, “National”, “Hertz”, “Budget and Enterprise”.
Vairuoja
Vonia yra prijungtas prie britø greitkeliø tinklo per A-46, kuris veda á M-4. Prieiga prie kitø didþiøjø miestø, tokiø kaip Bristolis ir Sautamptonas, yra gana paprasta, naudojant “A” kelius. Kaimo vietoviø ir nacionaliniø parkø tyrinëjimui reikalinga transporto priemonë, nes vieðajame transporte nëra tinkamai prieinama ðiose vietose.
Kà pamatyti ir padaryti
Yra daugybë þavingø kaimø ir istoriniø vietø, kurias galësite tyrinëti automobiliu. “Cotswolds”, iðsidësèiusios á ðiauræ nuo Bato, yra lengvas pasirinkimas dël jø legendinio groþio. Parke yra daug pësèiøjø ir pësèiøjø takø bei gamtos paminklø. Kai kurie regioniniai kaimai, kuriuos verta ieðkoti, yra Bradford-on-Avon rinkos miestas ir vaizdingas “Castle Comb” kaimas.
Geriausias laikas aplankyti
“Bath” garsëja savo metiniu muzikos ir meno festivaliu, kuris vyksta geguþës ir birþelio mënesiais ir pritraukia þmones ið viso pasaulio. Temperatûra atitinka kitas pietvakariø Anglijos temperatûras. Vasarai yra ðilti, vidutinis aukðtis yra 21 ° C. Þiemos paprastai bûna lengvos, esant temperatûrai nuo 2 ° C iki 11 ° C.