Goedkoopste huurauto's Canarische Eilanden vanaf € 3 ... Goedkope auto's huren Spanje vanaf € 4 ... Budget huurauto Portugal vanaf slechts € 5 ... Goedkoopste beste huurhuizen in Italië vanaf € 6 ... Goedkoop autoverhuur in de VK vanaf slechts € 6 ... Vakantie auto's te huur in Griekenland vanaf € 8 ... Prestige sportwagens te huur verhuur Zuid-Afrika vanaf slechts € 8 ... Goedkope Budget huurauto's in Cyprus vanaf slechts € 8 ... Sportwagens om huur UAE te huren vanaf € 9 ... Zuinige auto's naar renta in Nederland vanaf € 9 ... Huur een auto in Duitsland vanaf € 10 ... Vakantieautoverhuur te huur Turkije vanaf € 10 ... Budget autohuur in Frankrijk vanaf slechts € 11 ... autoverhuur Zwitserland vanaf slechts € 11 ... VS budgetverhuur vanaf slechts € 12 ... Goedkope budget auto's te huur in Australië vanaf € 12

 

Car Hire Search

Annuleer uw reservering GRATIS
U kunt uw huur op elk moment annuleren zonder boetes.

Wijzig uw reservering GRATIS
Wijzig uw boeking op elk gewenst moment online voor GRATIS . om u flexibiliteit te bieden bij het boeken van uw huurauto

Neem 24 uur per dag contact met ons op
We bieden 24/7 ondersteuning per telefoon of online. 365 dagen per jaar 7 dagen per week

Vergelijk alle autoverhuurbedrijven
Onze autoverhuurzoekmachine doorzoekt alle autoverhuurbedrijven over de hele wereld groot en klein. U de beste prijzen gegarandeerd . Bespaar tijd en geld. op uw autohuur gegarandeerd

Waarom bij ons inhuren
Inbegrepen in uw autoverhuur voor GRATIS , collision damage waiver, theft Protection, wettelijke aansprakelijkheid, GRATIS annulering en wijzigingen aan uw autoverhuur. Uw autoverhuur is inclusief lokale belastingen, onbeperkt aantal kilometers , luchthaventoeslagen, geen verborgen kosten .

Wynajem samochodów Croydon

Informacje o lokalizacji dla Croydon

Miasto Croydon znajduje siê w po³udniowym regionie Greater Londons. Miasto s³ynie z po³o¿enia, poniewa¿ tury¶ci mog± z ³atwo¶ci± dotrzeæ do fascynuj±cych zabytków ¶ródmie¶cia Londynu i spektakularnych miast na po³udniowym wybrze¿u Anglii. Tury¶ci mog± do¶wiadczyæ malowniczych tras do tych obszarów dziêki samochodowi, wiêc porównaj oferty wynajmu samochodów online tak szybko, jak to mo¿liwe, aby uzyskaæ najlepsze ceny.
Transport
[transport]
Lotnisko London Gatwick jest najbli¿szym powietrzem do Croydon, ale jego blisko¶æ do Londynu oznacza, ¿e dostêpne s± inne metody transportu. Nale¿± do nich po³±czenia kolejowe, autobusy publiczne i taksówki. Miasto jest przyjazne dla pieszych, ale do mnóstwa zewnêtrznych atrakcji nale¿y dotrzeæ wypo¿yczonym samochodem w Croydon. Pozwoli to zaoszczêdziæ pieni±dze i czas turystów.
Wynajem samochodów Croydon
Enterprise, Budget, Whitgift i YourCar Hire to tylko niewielki wybór firm oferuj±cych Wynajem w Croydon. Dziêki tak wielu znakomitym atrakcjom, które znajduj± siê w odleg³o¶ci godziny jazdy od miasta, go¶cie bêd± uwielbiaæ je¼dziæ we w³asnym poje¼dzie. Selfdrives s± nie tylko bardziej komfortowe ni¿ transport publiczny, ale równie¿ bardzo dobra jako¶æ.
Napêdowy
Jazda w centrum Croydon nie jest zalecana i nie prowadzi do dzielnic Londons. Jednak w Croydon pozwala podró¿nym odkryæ piêkne po³udniowe wybrze¿e Anglii. Drogi s± utrzymywane w bardzo dobrym stanie i sprawnie funkcjonuj± w ca³ym regionie. Po prostu b±d¼ ostro¿ny podczas jazdy w drizzly weather, poniewa¿ drogi mog± byæ ¶liskie.
Rzeczy do zobaczenia i zrobienia
Go¶cie mog± je¼dziæ do pobliskich miast i zwiedzaæ ich atrakcje, takie jak jaskinie Bromleys Chislehurst, Bexleys Abbey Woods i brzeg rzeki Tamizy w Kingston. Istniej± jednak inne miejsca docelowe w pobli¿u Croydon, do których mo¿na dotrzeæ, takimi jak Brighton (50 km na po³udnie) i Canterbury (60 km na wschód).
Najlepszy czas na wizytê
Przy tak wielu nadmorskich miastach, w niewielkiej odleg³o¶ci od Croydon, go¶cie mog± korzystaæ z Croydon jako bazy podczas letnich miesiêcy. Od maja do sierpnia pogoda jest najgorêtsza, osi±gaj±c ¶rednio 22 ° C. Co wiêcej, wiêcej godzin s³onecznych i mniej opadów to cechy sezonu letniego.